ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH?

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.camminare.pl (dalej camminare.pl) prowadzony jest przez SAPRO SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości  Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, NIP: PL5742078572, REGON: 525188247, Akta Rejestrowe: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0001033227, Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN (pokryty w całości), adres elektroniczny: sklep@camminare.pl., numer telefonu  +48 34 317 66 24

1.2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego camminare.pl, w tym: zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego camminare.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu camminare.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych camminare.pl, w tym również sporządzić jego wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego camminare.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach camminare.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.6 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. a) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. b) Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. c) Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

 1. d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. e) Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar;
 3. f) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 4. g) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1360 ze zm.);
 5. h) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.);
 6. i) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 344 ze zm.);

Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. E-sklep camminare.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową camminare.pl

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu po zalogowaniu na konto użytkownika w Sklepie Internetowym.

2.3. Uzyskanie dostępu do Konta użytkownika w Sklepie Internetowym jest możliwie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej https://camminare.pl/moje-konto/. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

2.4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

2.5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

2.7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dokonanie wyboru rodzaju i liczby produktów na stronie camminare.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta użytkownika w Sklepie.

2.9. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza przy finalizacji zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego camminare.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.10. Złożenie przez Klienta camminare.pl zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.11. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych camminare.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Podanie prawidłowego numeru telefonu nie jest obligatoryjne, ale może ułatwić kontakt w przypadku problemów z realizacją zamówienia.

2.12. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego camminare.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem camminare.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.13. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych, licząc od dnia  przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i dokonania płatności przez Klienta.

2.14. Przed złożeniem zamówienia zalecany jest kontakt mailowy  sales@camminare.pl lub telefoniczny +48 609 585 781 w celu uzyskania informacji dotyczących dostępności towaru.

2.15. Klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu camminare.pl są cenami brutto (tj. z podatkiem VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane w Sklepie Internetowym ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach internetowych camminare.pl w zakładce „Dostawa i płatności”. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy, ilości oraz wagi towarów.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu camminare.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.6. Płatności za zakupiony towar w Sklepie Internetowym dokonuje się przez:

 1. a) płatność elektroniczną poprzez bramkę płatniczą Przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta);

3.7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym camminare.pl wystawiane są paragony fiskalne. Wolę zgłoszenia faktury należy wskazać na etapie składania zamówienia. W przypadku faktur na firmę, brak zgłoszenia chęci otrzymania faktury na etapie składania zamówienia uniemożliwi jej wystawienie.

3.8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy InPost, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia i na koszt Klienta.

Czasy dostaw :

• firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze;

• firmy kurierskiej InPost – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze;

4.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do punku odbioru (paczkomat).

4.4. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszty dostawy mogą wzrosnąć w zależności od wagi i ilości opakowań.

4.5. W chwili otrzymania przesyłki Klient będący Przedsiębiorcą powinien sprawdzić w obecności  kuriera paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient będący Przedsiębiorcą odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

Reklamacje

5.1. Klienci będący Konsumentami są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących produktów zakupionych w Sklepie Internetowym - camminare.pl zgodnie z  Ustawą o prawach konsumenta. Procedura reklamacyjna dla przedsiębiorców występujących jako konsumenci jest analogiczna do procedury reklamacyjnej dla konsumentów, opisanej w sekcji 5 regulaminu.

5.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

5.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

5.4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5.5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.

5.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z zapisem 5.3. niniejszego Regulaminu;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie zapisem 5.4. niniejszego Regulaminu;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w zapisach 5.3. i 5.4. niniejszego Regulaminu;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

5.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

5.8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

5.9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

5.10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

5.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.12. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w wyżej wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5.13. W przypadku reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę (z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

5.14. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie camminare.pl. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych camminare.pl udostępniony został formularz reklamacji. Adres do składania reklamacji to: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska.

5.15. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Informacja dla Klientów Dokonujących Zakupów na Numer NIP

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakupy dokonane przez przedsiębiorców na numer NIP nie korzystają z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które przysługuje konsumentom. Oznacza to, że PRODUKTY ZAKUPIONE W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM NA NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI na zasadach przewidzianych dla konsumentów.

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl. W celu ułatwienia Konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, udostępniony został formularz odstąpienia od umowy na stronach internetowych camminare.pl. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska. Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego towaru tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości  Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, NIP: PL5742078572, REGON: 525188247, Akta Rejestrowe: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0001033227,

7.2. Administrator przetwarza dane osobowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. w celu korzystania z serwisu zakupowego, zakładania konta, składania zamówień, korzystania z konta, wykonania umowy, jak i realizacji działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności w celach podatkowo-księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w szczególności dochodzenia roszczeń) -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.3. Pani/Pana dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w zakresie obsługi księgowo-podatkowej, a także innym podmiotom, w przypadku, gdy będzie to wymagane bądź uzasadnione zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, w tym organom administracji publicznej. W przypadku wykonania umowy Pani/ Pana dane osobowe udostępniane będą w szczególności operatorom pocztowym i przewoźnikom, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich usługi. Odbiorcą danych będzie nadto w tym przypadku podmiot obsługujący system płatniczy wykorzystywany przez Administratora, tj.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.

7.4. Administrator przechowywać będzie Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 7.2. Dane osobowe nie będą jednak przechowywane krócej, aniżeli wymagają tego przepisy prawa, jak również krócej niż do upływu przedawnienia roszczeń.

7.5. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

7.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w przypadkach przewidzianych w RODO,
 2. b) dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach przewidzianych w RODO,
 3. c) sprostowania Pani/Pana danych, w przypadkach przewidzianych w RODO,
 4. d) żądania usunięcia lub ograniczenia, w przypadkach przewidzianych w RODO,

przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych w RODO,

 1. e) wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadkach przewidzianych w RODO.

7.7. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.6 przetwarzanie danych w celach przewidzianych w niniejszym regulaminie zostanie zaprzestanie, przy czym dane będą przetwarzane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, a w szczególności gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

7.8. W przypadku wycofania zgody zgodnie z punktem 7.6. cofniecie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło zgodnie z prawem przed wycofaniem zgody. Nadto cofniecie zgody nie wpływa na dalsze przetwarzanie danych w celu wykonania uprawnień i obowiązków spoczywających na Administratorze.

7.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organ nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości lub istotnym utrudnieniem zrealizowania przez Administratora umowy, czy też wypełnienia innych spoczywających na nim obowiązków.

7.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

7.12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

7.13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem SAPRO SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości  Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, lub telefonie pod numerem telefonu 695 423 252 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  gianluca.barbirato@camminare.pl

Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym: ustawa o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez camminare.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie camminare.pl  Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

8.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości porozumienia:

 1. a) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw szczególnych;
 2. b) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostanie poddane jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej i miejscowo właściwych dla siedziby sprzedawcy oraz prawu polskiemu.

8.4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8.5. Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Regulamin obowiązuje od dnia 3.07.2023

TOP