ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH?

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości  Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, NIP: PL5742078572, REGON: 525188247, Akta Rejestrowe: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0001033227,

7.2. Administrator przetwarza dane osobowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. w celu korzystania z serwisu zakupowego, zakładania konta, składania zamówień, korzystania z konta, wykonania umowy, jak i realizacji działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności w celach podatkowo-księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w szczególności dochodzenia roszczeń) -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.3. Pani/Pana dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w zakresie obsługi księgowo-podatkowej, a także innym podmiotom, w przypadku, gdy będzie to wymagane bądź uzasadnione zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, w tym organom administracji publicznej. W przypadku wykonania umowy Pani/ Pana dane osobowe udostępniane będą w szczególności operatorom pocztowym i przewoźnikom, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich usługi. Odbiorcą danych będzie nadto w tym przypadku podmiot obsługujący system płatniczy wykorzystywany przez Administratora, tj.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.

7.4. Administrator przechowywać będzie Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 7.2. Dane osobowe nie będą jednak przechowywane krócej, aniżeli wymagają tego przepisy prawa, jak również krócej niż do upływu przedawnienia roszczeń.

7.5. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

7.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w przypadkach przewidzianych w RODO,
  2. b) dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach przewidzianych w RODO,
  3. c) sprostowania Pani/Pana danych, w przypadkach przewidzianych w RODO,
  4. d) żądania usunięcia lub ograniczenia, w przypadkach przewidzianych w RODO,

przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych w RODO,

  1. e) wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadkach przewidzianych w RODO.

7.7. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.6 przetwarzanie danych w celach przewidzianych w niniejszym regulaminie zostanie zaprzestanie, przy czym dane będą przetwarzane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, a w szczególności gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

7.8. W przypadku wycofania zgody zgodnie z punktem 7.6. cofniecie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło zgodnie z prawem przed wycofaniem zgody. Nadto cofniecie zgody nie wpływa na dalsze przetwarzanie danych w celu wykonania uprawnień i obowiązków spoczywających na Administratorze.

7.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organ nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości lub istotnym utrudnieniem zrealizowania przez Administratora umowy, czy też wypełnienia innych spoczywających na nim obowiązków.

7.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

7.12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7.13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem SAPRO SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości  Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, lub telefonie pod numerem telefonu 695 423 252 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  gianluca.barbirato@camminare.pl

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, camminare.pl gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celu usprawnienia usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom strony. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje o Państwa odwiedzinach na stronie, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronie.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji strony internetowej i dokonania niektórych czynności.

Usługi interaktywne

Nasza strona internetowa zawiera funkcję interaktywną – czat. Za jego pomocą możecie Państwo skonsultować się z naszym konsultantem. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczna jest akceptacja regulaminu. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Osoby nieletnie

Strona internetowa camminare.pl nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich. camminare.pl nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

 

 

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 11.01.2023 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem https://camminare.pl/privacy-policy/ i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, NIP: PL5742078572, REGON: 525188247, KRS: 0001033227 (dalej: camminare.pl)

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymania kontaktów handlowych / w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów sprzedaży, realizacją obowiązków umownych i ustawowych – tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, c, oraz f  (w zakresie uzasadnionego interesu prawnego administratora w zakresie badania satysfakcji klientów, prowadzenia marketingu, realizacji celów analitycznych i statystycznych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r – w tym:

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń – w zakresie zawieranych z administratorem umów oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w zw. z okresami archiwizacji dokumentacji sprzedażowej).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w zakresie stosowania informatycznych narzędzi księgowych oraz korespondencji elektronicznej.

TOP