Ochrona danych zgodnie z RODO -

Ochrona danych zgodnie z RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informuje iz:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sapro System Barbirato Gianluca z siedziba w Szarlejce przy ulicy Lkaszewicza 40, 42-130 Wreczyca Wielka.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych – rodo@camminare.pl lub pod nr telefonu 34 3176624.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i c ogólnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda podmioty uczestniczace w realizacji zlecenia oraz pracownicy Sapro System Barbirato Gianluca uczestniczacy w realizacji zlecenia.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane beda w oparciu o wykonanie umowy, uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz gdy przetwarzanie jest niezbedne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez strone trzecia (dane przetwarzane sa do momentu ustania przetwarzania w celach wynikajacych z realizacji zlecenia).
6. Dane beda przechowywane w czasie niezbednym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakonczenia swiadczenia uslug (dane sluzace do obs3ugi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
7. Przyluguje Panu/Pani prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac odmowa zawarcia umowy.
 

 

In accordance with the article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016, we inform that:

1. The administrator of your personal data is Sapro System Barbirato Gianluca with registered office at ul. Lukaszewicza 4, 42-130 Wreczyca Wielka.
2. The contact to the Administrator of the Personal Data – rodo@camminare.pl or the telephone number 34 3176624.
3. Your personal data will be processed in accordance with the article 6, paragraph 1 (b and c) of the Regulation of personal data protection dated 27 April 2016.
4. Your personal data may be available to the third party involved in processing an order and employees of Sapro System Barbirato Gianluca who take part in the process.
5. our personal data will be archived based on the completion of the agreement, reasonable interest followed by the administrator and when the data processing is necessary for legal reasons fulfilled by the administrator or the third party (the data can be processed until the end of order processing).
6. The data will be kept as long as it is necessary to reach the aim, the maximum period is 3 years starting from the end of the service fulfilment (the data for order processing) and 6 years (accounting information).
7. You are entitled to access your personal data i.e. the right to correct data, to object to the data processing or to limit the data processing. You are entitled to bring a complaint to the supervisory authority. Providing data is voluntary nevertheless obtaining to provide data may result a refusal of a contract.

Dofinansowanie