DOFINANSOWANIE -

DOFINANSOWANIE


 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia bezpiecznego, wykonanego z tworzywa EVA umożliwiające pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach takich jak: przetwórstwa rolno-spożywczego, medyczna i spożywcza”.

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali Przedsiębiorstwa. Efektem projektu wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu jakim jest obuwie bezpieczne
dla kobiet.

Dofinansowanie projektu z UE: 696 617,50,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 865 262,50 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia”

Celem projektu jest umożliwienie pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach.
Dofinansowanie projektu z UE: 697 680,00 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowego modelu biznesowego”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych. Dofinansowanie projektu z UE: 162 150,00 PLN

 

 

Szarlejka, 28.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM

 1. ŁUKASZEWICZA 40 SZARLEJKA

42-130 WRĘCZYCA WIELKA

 

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące badania obuwia clog

wg EN 20347, obuwie zawodowe, klasa II – clog z tworzywa EVA, nie zamknięty obszar pięty:

+ podeszwa doklejana z PCV,

+ wkładka, laminowana dwuskładnikowa

 

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące badania zgodności obuwia kalosza damskiego bezpiecznego EVA

wg normy EN 20345, obuwie kalosz damski bezpieczny, klasa II – kalosz z tworzywa EVA:

+ podnosek kompozytowy,

+ wkładka antyprzebiciowa poliestrowa

 

 

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP,
Działania 3.2. Innowacje w MŚP, pt. „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia bezpiecznego, wykonanego z tworzywa EVA umożliwiające pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach takich jak: przetwórstwa rolno-spożywczego, medyczna i spożywcza.” zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie badania obuwia według normy EN 20347 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM

 1. ŁUKASZEWICZA 40 SZARLEJKA

42-130 WRĘCZYCA WIELKA

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Sebastian Walaszek

Tel. 501 759 530

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Badanie zgodności cloga wg EN 20347, obuwie zawodowe, klasa II – clog z tworzywa EVA,
nie zamknięty obszar pięty:

– podeszwa doklejana z PCV,

– wkładka, laminowana dwuskładnikowa

 

Zakres badania:

obuwie z EVA + doklejana podeszwa
p. 5.2.2 wysokość wierzchu

– badanie na obuwiu

p. 5.3.3 ergonomia

– badanie na obuwiu

p. 5.3.4 odporność na poślizg SRC

– badanie na obuwiu

p. 5.3.6 nieszkodliwość: zawartość ftalanów i kadmu

– badanie tworzywa EVA

– badanie PCV

wierzch (EVA)
p. 5.4.2 grubość

– badanie na obuwiu

p. 5.4.4 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

– badanie na obuwiu

p. 5.4.5 odporność na zginanie

– badanie na obuwiu

wyściółka (wymienna laminowana dwuskładnikowa)
p. 5.7.1 grubość wyściółki

– badanie na wyściółce

p. 5.7.3 absorpcja i desorpcja wody

– badanie na wyściółce

p. 5.7.4.2 odporność na ścieranie wyściółki

– badanie na wyściółce

podeszwa EVA/PCV
p. 5.8.1.1 grubość (d1 i d3)
p. 5.8.1.2 podeszwy urzeźbione: powierzchnia urzeźbiona
p. 5.8.1.3 wysokość występów urzeźbienia (d2)
p. 5.8.2 odporność na rozdzieranie
p. 5.8.3 odporność na ścieranie
p. 5.8.4 odporność na zginanie
p. 5.8.6 wytrzymałość połączenia między warstwami
wymagania dodatkowe
p. 6.2.2.2 właściwości antyelektrostatyczne (A)

– badanie na obuwiu

p. 6.4.2 odporność podeszwy na olej napędowy (FO)

– badanie na obuwiu

p. 6.2.4 absorpcja energii w obszarze pięty (E)

– badanie na obuwiu

 

2.Badanie  zgodności obuwia kalosza damskiego bezpiecznego EVA

wg normy EN 20345, obuwie kalosz damski bezpieczny, klasa II – kalosz z tworzywa EVA:

+ podnosek kompozytowy,

+ wkładka antyprzebiciowa poliestrowa

 

 

Zakres badania:

 

obuwie z EVA + doklejana podeszwa
p. 5.2.2 wysokość wierzchu

– badanie na obuwiu

p. 5.3.3 szczelność dla obuwia

– badanie na obuwiu

p. 5.3.4 ergonomia

– badanie na obuwiu

p. 5.3.5 odporność na poślizg SRC

– badanie na obuwiu

p. 5.3.6 nieszkodliwość: zawartość ftalanów i kadmu

– badanie tworzywa EVA

podnoski kompozytowe
p. 5.3.2.1 szerokość kołnierza (jeżeli jest kołnierz)
– badanie na podnoskach
p. 5.3.2.2 wewnętrzna długość podnosków
– badanie na obuwiu lub podnosek
p. 5.3.2.3 odporność na uderzenie
– badanie na obuwiu
p. 5.3.2.4 odporność na ściskanie
– badanie na obuwiu
p. 5.3.2.5.2 odporność niemetalowych podnosków na uderzenie po działaniu czynników zewnętrznych

– badanie na podnoskach

wierzch (EVA)
p. 5.4.2 grubość

– badanie na obuwiu

p. 5.4.4 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

– badanie na obuwiu

p. 5.4.5 odporność na zginanie

– badanie na obuwiu

wyściółka (wymienna wkładka syntetyczna)
p. 5.7.1 grubość wyściółki

– badanie na wyściółce

p. 5.7.3 absorpcja i desorpcja wody

– badanie na wyściółce

p. 5.7.4.2 odporność na ścieranie wyściółki

– badanie na wyściółce

podeszwa EVA/guma
p. 5.8.1.1 grubość (d1 i d3)
p. 5.8.1.2 podeszwy urzeźbione: powierzchnia urzeźbiona
p. 5.8.1.3 wysokość występów urzeźbienia (d1)
p. 5.8.2 odporność na rozdzieranie
p. 5.8.3 odporność na ścieranie
p. 5.8.4 odporność na zginanie
p. 5.8.6 wytrzymałość połączenia między warstwami
wymagania dodatkowe
p. 6.2.1 odporność na przebicie

– badanie na obuwiu

p. 6.2.1.3 wymiary wkładki antyprzebiciowej
p. 6.2.1.4 odporność na zginanie antyprzebiciowej
p. 6.2.1.5.2 odporności wkładek niemetalowych

 

p. 6.2.2.2 właściwości antyelektrostatyczne

– badanie na obuwiu

p. 6.4.2 odporność podeszwy na olej napędowy

– badanie na obuwiu

 

 

III. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2021

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przesłana lub dostarczona w jeden
z poniżej wskazanych sposobów:

–           przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: production@camminare.pl

 

Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dostarczono ofertę handlową w jeden z powyżej opisany sposób.

 

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego,
  nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych, prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
  i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36).
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawieniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy otrzymane oferty
nie będą spełniały jego oczekiwań.

 

 

 

Dofinansowanie