DOFINANSOWANIE


Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia bezpiecznego, wykonanego z tworzywa EVA umożliwiające pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach takich jak: przetwórstwa rolno-spożywczego, medyczna i spożywcza”.

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali Przedsiębiorstwa. Efektem projektu wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu jakim jest obuwie bezpieczne
dla kobiet.

Dofinansowanie projektu z UE: 696 617,50,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 865 262,50 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia”

Celem projektu jest umożliwienie pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach.
Dofinansowanie projektu z UE: 697 680,00 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowego modelu biznesowego”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych. Dofinansowanie projektu z UE: 162 150,00 PLN

 

„Wdrożenie unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA”

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego na skalę świata produktu: bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA z podnoskiem metalowym i wkładką antyprzebiciową z doklejaną podeszwą gumową z odpowiednim urzeźbieniem o właściwościach antypoślizgowych i olejoodpornych w oparciu o zastosowanie technologii własnej, której wdrożenie zapewni zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej oraz organizacyjnej i marketingowej, co zapewni zwiększenie konkurencyjności oferty firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja projektu umożliwi jednocześnie zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty w zakresie produktowym – najwyższa jakość produktu i technologicznym – przedsiębiorstwo oparte na wiedzy.
Wartość projektu 1 685 287,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 758 379,19 PLN

Szarlejka, 30.09.2015

INQUIRY

With regards to applying for financial support within Regional Operational Program of Silesia for 2014-2020 about innovation in small and medium companies, action 3.2 I would like you to present to us a commercial offer for VERTICAL EVA INJECTION MOLDING MACHINE. The offer should include:

 1. Parameters:
  – Number of stations: 8
  – clamping force: 260 TON
  – One-color injection molding machine with two injectors
  – save energy hydraulic unit
  – servo motor for hydraulic unit
  – mould open stroke 500 mm
  – mould plate 600×620 mm
  – Closing system: Mechanical – Hydraulic
 2. Price conditions
 3. Method of Payment\
 4. Order processing time
 5. Warranty
 6. Service
 7. Validity of the offer

Deadline for offers: 15.02.2016
Conditions for selection of the offer:
Price condition – 70%
Order processing time – 15%
Warranty – 15%

The method of calculating points in the criterion: the lowest price we grant „n” points multiplied by the weight criterion, where „n” is the number of submitted offers. Another offer receives the „n-1” points multiplied by the weight criterion, and so on until 1 point multiples by the weight. The total number of points obtained by the bidder shall be the sum of points obtained in the individual criteria. It wins the tenderer , who has the maximum number of points. If you can’t select the most advantageous tender due to the fact that two or more tenders received exactly the same number of points, the investor chooses from among these deals offer the lowest price.

The Contracting Authority reserves the right to cancel the inquiry on each stage of the proceedings without giving a reason.
The Contracting Authority reserves the right to change or complete the content of inquiry.
The Contracting Authority also reserves the possibility to change or complete the agreement concluded as a result of Inquiry
In case of any queries, please contact us.
Please send your offer by e-mail on magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl
All enquiries are posted on the website of www.camminare.pl and displayed in the office in Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

Szarlejka, 15.02.2016

 

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD001 Maszyna WTRYSKARKA EVA 8 STANOWISK
W wyniku tego postępowania zostały wybrane formy z firmy F.J.H.

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy. Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

Szarlejka, 01.06.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W odniesieniu do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na formy wtryskowe na tworzywie EVA do produkcji bezpiecznych kaloszy męskich. Oferta powinna zawierać:

 1. Parametry
  – ilość form 6
  12 par kaloszy męskich z wyspami na podeszwy antypoślizgowe z kopytami chłodzącymi.
  Informacja o rysunkach wyrobów udostępniona w firmie.
 2. Warunki cenowe
 3. Sposób płatności
 4. Termin realizacji
 5. Gwarancja
 6. Serwis
 7. Ważność oferty

Termin składania ofert: 30.06.2016
Warunki wyboru oferty:
Warunki cenowe – 70%
Termin realizacji – 15%
Gwarancja – 15%

Sposób obliczenia punktów w kryterium: za najniższą cenę, najkrótszy termin realizacji, najdłuższy okres gwarancji, przyznajemy „n” punktów pomnożone przez wagę kryterium, gdzie „n” jest ilością złożonych ofert. Kolejna oferta otrzymuje „n-1” punktów pomnożone przez wagę kryterium, i tak dalej aż do 1 punktu razy waga. Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wygrywa oferent, który uzyskał maksymalną ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały identyczną ilość punktów, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Prosimy o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl
Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy, Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

Szarlejka, 04.07.2016

 

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD003 FORMY MĘSKIE Z KOPYTAMI CHŁODZĄCYMI
W wyniku tego postępowania zostały wybrane formy z firmy STANFORM STANISŁAW MLECZEK

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy. Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

Szarlejka, 01.06.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W odniesieniu do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Forma na podeszwę antypoślizgową. Oferta powinna zawierać:

 1. Parametry
  – ilość form 1 kmpl
  Informacja o rysunkach wyrobów udostępniona w firmie.
 2. Warunki cenowe
 3. Sposób płatności
 4. Termin realizacji
 5. Gwarancja
 6. Serwis
 7. Ważność oferty

Termin składania ofert: 30.06.2016
Warunki wyboru oferty:
Warunki cenowe – 70%
Termin realizacji – 15%
Gwarancja – 15%

Sposób obliczenia punktów w kryterium: za najniższą cenę, najkrótszy termin realizacji, najdłuższy okres gwarancji, przyznajemy „n” punktów pomnożone przez wagę kryterium, gdzie „n” jest ilością złożonych ofert. Kolejna oferta otrzymuje „n-1” punktów pomnożone przez wagę kryterium, i tak dalej aż do 1 punktu razy waga. Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wygrywa oferent, który uzyskał maksymalną ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały identyczną ilość punktów, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Prosimy o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl
Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy, Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

Szarlejka, 04.07.2016

 

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD001 FORMA NA PODESZWY ANTYPOŚLIZGOWE
W wyniku tego postępowania zostały wybrane formy z firmy STANFORM STANISŁAW MLECZEK

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy. Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

Szarlejka, 07.10.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W odniesieniu do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Taśmociąg. Oferta powinna zawierać:

 1. Parametry
  – Automatyczne klejenie podeszw
  – Utwardzanie promieniami UV
  Informacja o szczegółach urządzenia udostępniona w firmie.
 2. Warunki cenowe
 3. Sposób płatności
 4. Termin realizacji
 5. Gwarancja
 6. Serwis
 7. Ważność oferty

Termin składania ofert: 07.11.2016
Warunki wyboru oferty:
Warunki cenowe – 70%
Termin realizacji – 15%
Gwarancja – 15%

Sposób obliczenia punktów w kryterium: za najniższą cenę, najkrótszy termin realizacji, najdłuższy okres gwarancji, przyznajemy „n” punktów pomnożone przez wagę kryterium, gdzie „n” jest ilością złożonych ofert. Kolejna oferta otrzymuje „n-1” punktów pomnożone przez wagę kryterium, i tak dalej aż do 1 punktu razy waga. Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wygrywa oferent, który uzyskał maksymalną ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały identyczną ilość punktów, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Prosimy o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl
Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy, Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

Szarlejka, 08.11.2016

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD005 TAŚMOCIĄG

W wyniku tego postępowania zostały wybrane formy z firmy STANFORM STANISŁAW MLECZEK

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy. Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

 

Szarlejka,13.10.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W odniesieniu do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Program magazynowo-produkcyjny (CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). Oferta powinna zawierać:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup (wraz z kosztami wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu)  „Programu magazynowo-produkcyjnego”.

 1. Zakres oferty:

– w obszarze obsługi zamówień

– w obszarze handlowo-logistycznym

– w obszarze zarządzania i planowania i raportowania produkcji

– w obszarze analiz

– w obszarze zarządzania magazynem

 1. Oferta powinna zostać sporządzona na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Warunki cenowe
 3. Termin realizacji
 4. Gwarancja i  serwis
 5. Ważność oferty

Termin realizacji umowy: sierpień 2017

Termin składania ofert: 28.10.2016

Warunki wyboru oferty:

Warunki cenowe – 70%

Termin realizacji – 15%

Gwarancja – 15%

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium: za najniższą cenę, najkrótszy termin realizacji, najdłuższy okres gwarancji,  przyznajemy „n” punktów pomnożone przez wagę kryterium, gdzie „n” jest ilością złożonych ofert. Kolejna oferta otrzymuje „n-1” punktów pomnożone przez wagę kryterium, i tak dalej aż do 1 punktu razy waga. Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wygrywa oferent, który uzyskał maksymalną ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały identyczną ilość punktów, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany lub  uzupełnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Prosimy o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl

Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy, Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

 

 

Szarlejka, 31.10.2016

 

 

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD007 PROGRAM MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNY

W wyniku tego postępowania został wybrany program z firmy COMPUTER CENTER

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy.

Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

 

Szarlejka, 20.01.2017

W odniesieniu do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Zakup urządzeń laboratoryjnych CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Oferta powinna zawierać:

 1. Parametry:

– Dynamiczna Maszyna do testowania BEZPIECZNYCH BUTÓW zgodna ze standardem CSA Z195-09

– Chłodnia

 1. Warunki cenowe
 2. Sposób płatności
 3. Termin realizacji do lipiec 2017
 4. Gwarancja
 5. Serwis
 6. Ważność oferty

 

Termin składania ofert: 10.02.2017

Warunki cenowe – 70%

Termin realizacji – 15%

Gwarancja – 15%

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium: za najniższą cenę, najkrótszy termin realizacji, najdłuższy okres gwarancji,  przyznajemy „n” punktów pomnożone przez wagę kryterium, gdzie „n” jest ilością złożonych ofert. Kolejna oferta otrzymuje „n-1” punktów pomnożone przez wagę kryterium, i tak dalej aż do 1 punktu razy waga. Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wygrywa oferent, który uzyskał maksymalną ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały identyczną ilość punktów, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany lub  uzupełnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Prosimy o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres magdalena.sroka@camminare.pl / biuro@camminare.pl

Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy, Szarlejka, ul. Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka.

 

Szarlejka, 13.02.2017

 

Zgodnie z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 3.2 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dla wydatku WYD006 Maszyna do testowania BEZPIECZNYCH BUTÓW

W wyniku tego postępowania zostało wybrane urządzenie z firmy CADEX

Informacja dotycząca zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.camminare.pl oraz w siedzibie firmy.

Wszystkie strony postępowania o wynikach zostały poinformowane drogą mailową.

 

Dofinansowanie